Khóa Yoga Master Class

Bừng sức sống mới cùng Yoga

Khóa Yoga 1:1

Trải nghiệm mới mẻ cùng Yoga

Khóa HLV cá nhân

Tập luyện cùng PT chuyên nghiệp

 • Monday: 06:00

Cardio Hit

The Best Body Fitness in Town

 • Wednesday: 09:00

Ashtanga Yoga

The Best Body Fitness in Town

 • Tuesday: 06:00
 • Thursday: 06:00
 • Thursday: 08:10
 • Saturaday: 06:00

Spinning Class

The Best Body Fitness in Town

 • Sunday: 18:00

Aerobic Dance

The Best Body Fitness in Town

 • Friday: 10:00

Sexy Dance

The Best Body Fitness in Town

 • Saturaday: 09:00

Therapy Yoga

The Best Body Fitness in Town

 • Friday: 16:00

Vinyasa Flow

The Best Body Fitness in Town

 • Tuesday: 18:00
 • Thursday: 10:00
 • Friday: 09:00

Hatha Yoga

The Best Body Fitness in Town

 • Monday: 12:00
 • Tuesday: 09:00
 • Wednesday: 12:00
 • Wednesday: 17:30
 • Friday: 12:00
 • Friday: 17:30

Balance Yoga

The Best Body Fitness in Town

 • Wednesday: 06:00
 • Monday: 17:30