“Tuy mình chỉ tập với một PT chính thôi nhưng nếu mình cần hỗ trợ gì thêm từ các bạn PT khác thì các bạn rất vui vẻ, hoà đồng, không khí ở đây lúc nào cũng rộn ràng.”